Datenblatt-Suchmaschine für elektronische Bauteile
  German  ▼
ALLDATASHEETDE.COM

X  

KS0063B Datenblatt(PDF) 6 Page - Samsung semiconductor

Teilenummer KS0063B
Bauteilbeschribung  40CH SEGMENT/COMMON DRIVER FOR DOT MATRIX LCD
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Hersteller  SAMSUNG [Samsung semiconductor]
Direct Link  http://www.samsung.com/Products/Semiconductor
Logo SAMSUNG - Samsung semiconductor

KS0063B Datenblatt(HTML) 6 Page - Samsung semiconductor

Back Button KS0063B Datasheet HTML 2Page - Samsung semiconductor KS0063B Datasheet HTML 3Page - Samsung semiconductor KS0063B Datasheet HTML 4Page - Samsung semiconductor KS0063B Datasheet HTML 5Page - Samsung semiconductor KS0063B Datasheet HTML 6Page - Samsung semiconductor KS0063B Datasheet HTML 7Page - Samsung semiconductor KS0063B Datasheet HTML 8Page - Samsung semiconductor KS0063B Datasheet HTML 9Page - Samsung semiconductor KS0063B Datasheet HTML 10Page - Samsung semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
.6ííçè%ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýéí&+ý6(*0(17î&20021ý'5,9(5ý)25ý'27ý0$75,;ý/&'
3,1ý'(6&5,37,21
3,1õ12ïô
,1387î
287387
1$0(
'(6&5,37,21
,17(5)$&(
9''õëéô
2SHUDWLQJý9ROWDJH
)RUýORJLFDOýFLUFXLWýõëïæýaýèïè9ô
3RZHU
*1'õêéô
3RZHU
í9ýõ*1'ô
6XSSO\
9((õêìô
1HJDWLYHý6XSSO\ý9ROWDJH )RUý/&'ýGULYHUýFLUFXLW
9ìñý9ë
õééñéèô
,QSXW
%LDVý9ROWDJH
%LDVýYROWDJHýOHYHOýIRUý/&'ýGULYHýõVHOHFWýOHYHOô
3RZHU
6&ìa6&ëí
2XWSXW
ýýýýýýýýýýý/&'ýGULYHU
/&'ýGULYHUýRXWSXW
/&'
9êñý9é
õéçñýéæô
,QSXW
ý 3DUWýìýýýýý%LDVý9ROWDJH %LDVýYROWDJHýOHYHOýIRUý/&'ýGULYHýõQRQðVHOHFWýOHYHOô
3RZHU
6+/ì
õéìô
,QSXW
ýýýýýýýýýýýýý'DWD
ýýýýýýýýýýýýLQWHUIDFH
6HOHFWLRQýRIýWKHýVKLIWýGLUHFWLRQýRIý3DUWýìýVKLIWýUHJLVWHU
9''
RU
966
'/ìñý'5ì
õêèñýêçô
,QSXW
2XWSXW
'DWDýLQSXWîRXWSXWýRIý3DUWýìýVKLIWýUHJLVWHU
&RQWUROOHU
RU
.6ííçè%
6&ëìa6&éí
2XWSXW
ýýýýýýýýýýý/&'ýGULYHU
/&'ýGULYHUýRXWSXW
9èñý9ç
õéåñýéäô
,QSXW
ý 3DUWýëýýýýý%LDVý9ROWDJH %LDVýYROWDJHýOHYHOýIRUý/&'ýGULYHýõQRQðVHOHFWýOHYHOô
3RZHU
6+/ë
õéëô
,QSXW
ýýýýýýýýýýýýý'DWD
ýýýýýýýýýýýýLQWHUIDFH
6HOHFWLRQýRIýWKHýVKLIWýGLUHFWLRQýRIý3DUWýëýVKLIWýUHJLVWHU
9''
RU
966
'/ëñ'5ë
õêæñýêåô
,QSXW
2XWSXW
'DWDýLQSXWîRXWSXWýRIý3DUWýëýVKLIWýUHJLVWHU
&RQWUROOHU
RU
.6ííçè%
0
õéíô
,QSXW
$OWHUQDWHG
VLJQDOýIRUý/&'
GULYHUýRXWSXW
ýý&RQWUROOHU
ý &/ìñ&/ë
õêëñêêô
,QSXW
'DWDýVKLIW
îODWFKýFORFN
)&6õéêô
,QSXW
0RGHýVHOHFWLRQ
6KLIWîODWFKýFORFNýRIýGLVSOD\ýGDWDýDQGýSRODULW\ýRIý0
VLJQDOýDUHýFKDQJHGýE\ý)&6ýVLJQDOï
%\ýVHWWLQJý)&6ýWRý9''ýOHYHOñýXVHUýFDQýVHOHFW
WKHýIXQFWLRQýWKDWýXVHý3DUWýìýDVýVHJPHQWýGULYHU
DQGý3DUWýëýDVýFRPPRQýGULYHUýVLPXOWDQHRXVO\ï
1&õêäô
1RýFRQQHFWLRQýSLQ
1ï&
LQ
LQ
RXW
RXW
966
6+/ì
9''
'5ì
'/ì
RXW
6+/ë
9''
'5ë
'/ë
LQ
RXW
LQ
966
3$57
ì
ë
)&6
966
9''
9''
966
&/ì
&/ë
0ýSRODULW\
0
ODWFKýFORFN
VKLIWýFORFN
õýý
ô
õýý
ô
VKLIWýFORFN
ODWFKýFORFN
0


Ähnliche Teilenummer - KS0063B

HerstellerTeilenummerDatenblattBauteilbeschribung
logo
Samsung semiconductor
KS0066 SAMSUNG-KS0066 Datasheet
540Kb / 33P
   16COM / 40SEG DRIVER & CONTROLLER FOR DOT MATRIX LCD
KS0066 SAMSUNG-KS0066 Datasheet
1Mb / 24P
   DOT MATRIX LCD CONTROLLER & DRIVER
KS0066F00 SAMSUNG-KS0066F00 Datasheet
1Mb / 24P
   DOT MATRIX LCD CONTROLLER & DRIVER
KS0066F03 SAMSUNG-KS0066F03 Datasheet
1Mb / 24P
   DOT MATRIX LCD CONTROLLER & DRIVER
KS0066F04 SAMSUNG-KS0066F04 Datasheet
1Mb / 24P
   DOT MATRIX LCD CONTROLLER & DRIVER
More results

Ähnliche Beschreibung - KS0063B

HerstellerTeilenummerDatenblattBauteilbeschribung
logo
Sitronix Technology Co....
ST7065C SITRONIX-ST7065C Datasheet
146Kb / 14P
   40CH Segment/Common Driver for Dot Matrix LCD
logo
Samsung semiconductor
S6B0086 SAMSUNG-S6B0086 Datasheet
324Kb / 31P
   80 CH SEGMENT / COMMON DRIVER FOR DOT MATRIX LCD
logo
Integral Corp.
IZ0065 INTEGRAL-IZ0065 Datasheet
145Kb / 6P
   40 Channel Segment / Common Driver For Dot Matrix LCD
logo
Neotec Semiconductor Lt...
NT7065B NEOTEC-NT7065B Datasheet
457Kb / 16P
   40-Channel Segment / Common Driver For Dot Matrix LCD
Rev1.4 20130222
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KK0065 KODENSHI-KK0065 Datasheet
198Kb / 6P
   40 Channel Segment / Common Driver For Dot Matrix LCD
logo
Samsung semiconductor
S6A0065 SAMSUNG-S6A0065 Datasheet
116Kb / 12P
   40 CH SEGMENT/COMMON DRIVER FOR DOT MATRIX LCD
logo
RAIO Technology Inc.
RA0086A RAIO-RA0086A Datasheet
181Kb / 6P
   80 CH Segment/Common Driver For Dot Matrix LCD Specification
logo
Sitronix Technology Co....
ST7063C SITRONIX-ST7063C Datasheet
304Kb / 12P
   80CH Segment Driver for Dot Matrix LCD
ST7921 SITRONIX-ST7921 Datasheet
77Kb / 11P
   96CH Segment Driver For Dot Matrix LCD
logo
List of Unclassifed Man...
GSM793E ETC2-GSM793E Datasheet
97Kb / 10P
   80CH Segment Driver For Dot Matrix LCD
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datenblatt Download

Go To PDF Page


Link URL
Privatsphäre und Datenschutz
ALLDATASHEETDE.COM
War ALLDATASHEET hilfreich?  [ DONATE ] 

Über Alldatasheet   |   Werbung   |   Kontakt   |   Privatsphäre und Datenschutz   |   Linktausch   |   Hersteller
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com